Editorial fashion, fashion magazine, fashion magazines, fashion magazines that accept submissions, fashion magazine submissions, fashion magazine submissions, fashion publication, Jute Fashion Magazine, Jute Magazine, Jute Mag, online fashion magazine, online fashion publication, online magazine, submissions, submission magazine, submission fashion magazine, style, fashion, editorial, model, New York, NYC, New York Magazine, NYC fashion magazine, New York fashion magazine, Cape Town, Elena Iv-skaya, Vera Smit, Boss Models, H&M, Zara, MRP, Woolworths, Tutu Anna

VERA

  photographer/stylist: Elena Iv-skaya model: Vera Smit @ Boss...