submission fashion magazine, online fashion magazine, fashion magazine, fashion magazines, jute magazine, jute fashion magazine, style, fashion, editorial, model, New York, NYC, New York Magazine, NYC fashion magazine, New York fashion magazine, Moscow, Russia, tennis, Natella Kiseleva, Anna Zherebtsova, Mariya Trusy, Vika Alisova, Rblesk Models, Meely, H&M, Flambe, Duman, Nike, Annet Design, Eliza Zag, Rusomania

submission fashion magazine, online fashion magazine, fashion magazine, fashion magazines, jute magazine, jute fashion magazine, style, fashion, editorial, model, New York, NYC, New York Magazine, NYC fashion magazine, New York fashion magazine, Moscow, Russia, tennis, Natella Kiseleva, Anna Zherebtsova, Mariya Trusy, Vika Alisova, Rblesk Models, Meely, H&M, Flambe, Duman, Nike, Annet Design, Eliza Zag, Rusomania

submission fashion magazine, online fashion magazine, fashion magazine, fashion magazines, jute magazine, jute fashion magazine, style, fashion, editorial, model, New York, NYC, New York Magazine, NYC fashion magazine, New York fashion magazine, Moscow, Russia, tennis, Natella Kiseleva, Anna Zherebtsova, Mariya Trusy, Vika Alisova, Rblesk Models, Meely, H&M, Flambe, Duman, Nike, Annet Design, Eliza Zag, Rusomania

submission fashion magazine, online fashion magazine, fashion magazine, fashion magazines, jute magazine, jute fashion magazine, style, fashion, editorial, model, New York, NYC, New York Magazine, NYC fashion magazine, New York fashion magazine, Moscow, Russia, tennis, Natella Kiseleva, Anna Zherebtsova, Mariya Trusy, Vika Alisova, Rblesk Models, Meely, H&M, Flambe, Duman, Nike, Annet Design, Eliza Zag, Rusomania

submission fashion magazine, online fashion magazine, fashion magazine, fashion magazines, jute magazine, jute fashion magazine, style, fashion, editorial, model, New York, NYC, New York Magazine, NYC fashion magazine, New York fashion magazine, Moscow, Russia, tennis, Natella Kiseleva, Anna Zherebtsova, Mariya Trusy, Vika Alisova, Rblesk Models, Meely, H&M, Flambe, Duman, Nike, Annet Design, Eliza Zag, Rusomania

photographer: Natella Kiseleva

stylist: Anna Zherebtsova

hair/makeup: Mariya Trusy

model: Vika AlisovaRblesk Models

Leave a Reply

Your email address will not be published.