Editorial fashion, fashion magazine, fashion magazines, fashion magazines that accept submissions, fashion magazine submissions, fashion magazine submissions, fashion publication, Jute Fashion Magazine, Jute Magazine, Jute Mag, online fashion magazine, online fashion publication, online magazine, submissions, submission magazine, submission fashion magazine, style, fashion, editorial, model, New York, NYC, New York Magazine, NYC fashion magazine, New York fashion magazine, Zhenya Brodskaya, Kris, Elena Levchenko, Samson Brodskiy, Kristalfreedom, Igor Egorov, Zara, Bangkok

Editorial fashion, fashion magazine, fashion magazines, fashion magazines that accept submissions, fashion magazine submissions, fashion magazine submissions, fashion publication, Jute Fashion Magazine, Jute Magazine, Jute Mag, online fashion magazine, online fashion publication, online magazine, submissions, submission magazine, submission fashion magazine, style, fashion, editorial, model, New York, NYC, New York Magazine, NYC fashion magazine, New York fashion magazine, Zhenya Brodskaya, Kris, Elena Levchenko, Samson Brodskiy, Kristalfreedom, Igor Egorov, Zara, Bangkok

Editorial fashion, fashion magazine, fashion magazines, fashion magazines that accept submissions, fashion magazine submissions, fashion magazine submissions, fashion publication, Jute Fashion Magazine, Jute Magazine, Jute Mag, online fashion magazine, online fashion publication, online magazine, submissions, submission magazine, submission fashion magazine, style, fashion, editorial, model, New York, NYC, New York Magazine, NYC fashion magazine, New York fashion magazine, Zhenya Brodskaya, Kris, Elena Levchenko, Samson Brodskiy, Kristalfreedom, Igor Egorov, Zara, Bangkok

Editorial fashion, fashion magazine, fashion magazines, fashion magazines that accept submissions, fashion magazine submissions, fashion magazine submissions, fashion publication, Jute Fashion Magazine, Jute Magazine, Jute Mag, online fashion magazine, online fashion publication, online magazine, submissions, submission magazine, submission fashion magazine, style, fashion, editorial, model, New York, NYC, New York Magazine, NYC fashion magazine, New York fashion magazine, Zhenya Brodskaya, Kris, Elena Levchenko, Samson Brodskiy, Kristalfreedom, Igor Egorov, Zara, Bangkok

Editorial fashion, fashion magazine, fashion magazines, fashion magazines that accept submissions, fashion magazine submissions, fashion magazine submissions, fashion publication, Jute Fashion Magazine, Jute Magazine, Jute Mag, online fashion magazine, online fashion publication, online magazine, submissions, submission magazine, submission fashion magazine, style, fashion, editorial, model, New York, NYC, New York Magazine, NYC fashion magazine, New York fashion magazine, Zhenya Brodskaya, Kris, Elena Levchenko, Samson Brodskiy, Kristalfreedom, Igor Egorov, Zara, Bangkok

 

photographer: Zhenya Brodskaya

producer: Samson Brodskiy

stylist: Elena Levchenko

model: Kris

Leave a Reply

Your email address will not be published.