submission fashion magazine, online fashion magazine, fashion magazine, fashion magazines, jute magazine, jute fashion magazine, style, fashion, editorial, model, Prague, Czech Republic, St. Petersburg, Russia, Vera Sadovskaya, Lena Golovataya, Kseniya Gaivonronskaya, DNK Model Management, Sky Models, Marcia Braz, Natalich Make-up School, Marina Nazaruk, Elena Roshupkina, Aleksandra Antropova, Maria Grudinina, Lena Golova, H&M, Nike, Monki, Diva, Accessorize, Calzedonia, Zara

submission fashion magazine, online fashion magazine, fashion magazine, fashion magazines, jute magazine, jute fashion magazine, style, fashion, editorial, model, Prague, Czech Republic, St. Petersburg, Russia, Vera Sadovskaya, Lena Golovataya, Kseniya Gaivonronskaya, DNK Model Management, Sky Models, Marcia Braz, Natalich Make-up School, Marina Nazaruk, Elena Roshupkina, Aleksandra Antropova, Maria Grudinina, Lena Golova, H&M, Nike, Monki, Diva, Accessorize, Calzedonia, Zara

submission fashion magazine, online fashion magazine, fashion magazine, fashion magazines, jute magazine, jute fashion magazine, style, fashion, editorial, model, Prague, Czech Republic, St. Petersburg, Russia, Vera Sadovskaya, Lena Golovataya, Kseniya Gaivonronskaya, DNK Model Management, Sky Models, Marcia Braz, Natalich Make-up School, Marina Nazaruk, Elena Roshupkina, Aleksandra Antropova, Maria Grudinina, Lena Golova, H&M, Nike, Monki, Diva, Accessorize, Calzedonia, Zara

submission fashion magazine, online fashion magazine, fashion magazine, fashion magazines, jute magazine, jute fashion magazine, style, fashion, editorial, model, Prague, Czech Republic, St. Petersburg, Russia, Vera Sadovskaya, Lena Golovataya, Kseniya Gaivonronskaya, DNK Model Management, Sky Models, Marcia Braz, Natalich Make-up School, Marina Nazaruk, Elena Roshupkina, Aleksandra Antropova, Maria Grudinina, Lena Golova, H&M, Nike, Monki, Diva, Accessorize, Calzedonia, Zara

submission fashion magazine, online fashion magazine, fashion magazine, fashion magazines, jute magazine, jute fashion magazine, style, fashion, editorial, model, Prague, Czech Republic, St. Petersburg, Russia, Vera Sadovskaya, Lena Golovataya, Kseniya Gaivonronskaya, DNK Model Management, Sky Models, Marcia Braz, Natalich Make-up School, Marina Nazaruk, Elena Roshupkina, Aleksandra Antropova, Maria Grudinina, Lena Golova, H&M, Nike, Monki, Diva, Accessorize, Calzedonia, Zara

submission fashion magazine, online fashion magazine, fashion magazine, fashion magazines, jute magazine, jute fashion magazine, style, fashion, editorial, model, Prague, Czech Republic, St. Petersburg, Russia, Vera Sadovskaya, Lena Golovataya, Kseniya Gaivonronskaya, DNK Model Management, Sky Models, Marcia Braz, Natalich Make-up School, Marina Nazaruk, Elena Roshupkina, Aleksandra Antropova, Maria Grudinina, Lena Golova, H&M, Nike, Monki, Diva, Accessorize, Calzedonia, Zara

submission fashion magazine, online fashion magazine, fashion magazine, fashion magazines, jute magazine, jute fashion magazine, style, fashion, editorial, model, Prague, Czech Republic, St. Petersburg, Russia, Vera Sadovskaya, Lena Golovataya, Kseniya Gaivonronskaya, DNK Model Management, Sky Models, Marcia Braz, Natalich Make-up School, Marina Nazaruk, Elena Roshupkina, Aleksandra Antropova, Maria Grudinina, Lena Golova, H&M, Nike, Monki, Diva, Accessorize, Calzedonia, Zara

submission fashion magazine, online fashion magazine, fashion magazine, fashion magazines, jute magazine, jute fashion magazine, style, fashion, editorial, model, Prague, Czech Republic, St. Petersburg, Russia, Vera Sadovskaya, Lena Golovataya, Kseniya Gaivonronskaya, DNK Model Management, Sky Models, Marcia Braz, Natalich Make-up School, Marina Nazaruk, Elena Roshupkina, Aleksandra Antropova, Maria Grudinina, Lena Golova, H&M, Nike, Monki, Diva, Accessorize, Calzedonia, Zara

photographer: Vera Sadovskaya

producer: Maria Grudinina

stylist: Lena Golovataya

hair/makeup: Aleksandra Antropova, Elena Roshupkina, and Marina Nazaruk @ Natalich Make-Up School

models: Kseniya Gaivoronskaya @ DNK Model Management and Márcia Braz @ Sky Models

Leave a Reply

Your email address will not be published.